7GB sử dụng trong 01 tháng.

Hế...(Chi tiết)

90,000 VND/month

5GB sử dụng trong 24 giờ.

Hê...(Chi tiết)

15,000 VND/time

2GB sử dụng trong 24 giờ.

H&e...(Chi tiết)

10,000 VND/day

1,2GB sử dụng trong 24 giờ.

H&eci...(Chi tiết)

7,000 VND/day

1GB trong 07 ngày. 

20,000 VND/week

200MB sử dụng trong 1 tháng. 

10,000 VND/month