D7

7,000 VND/ngày

DT20

20,000 VND/tuần

MI_M10

10,000 VND/tháng

MI_M120

120,000 VND/tháng

MI_M25

25,000 VND/tháng

MI_M50

50,000 VND/tháng