100 tin nhắn nội mang + 100 tin nhắn ngoại mạng

40,000 VND/tháng

KMCB

3,500 VND/ngày

200 tin nhắn nội mạng + 200 tin nhắn ngoại mạng

60,000 VND/tháng

KMCB

6,000 VND/ngày

KMCB

3,000 VND/ngày

2GB with high speed 3G Data daily

249.000đ/15 days

249,000 VND/tháng