6GB trong 1 tháng. 

120,000 VND/tháng

3,5GB trong 1 tháng. 

90,000 VND/tháng

5 GB trong 24h

15,000 VND/lần

2GB trong khoảng 24 giờ

10,000 VND/ngày

1,2GB trong khoảng 24 giờ.

7,000 VND/ngày

1GB trong 07 ngày. 

20,000 VND/tuần