3GB with hight speed 3G/4G<...(Chi tiết)

30,000 VND/tuần

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+gói MAX...(Chi tiết)

29,000 VND/tháng

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+gói MAX...(Chi tiết)

39,000 VND/tháng

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+gói MAX...(Chi tiết)

59,000 VND/tháng

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+gói MAX...(Chi tiết)

79,000 VND/tháng

Miễn phí cuộc gọi nội mạng≤10ph+10ph liên mạng.

...(Chi tiết)

50,000 VND/tháng