200MB sử dụng trong 1 tháng. 

10,000 VND/tháng

600MB sử dụng trong 1 thán...(Chi tiết)

25,000 VND/tháng

1,2GB sử dụng trong 1 tháng. 

50,000 VND/tháng

3,8GB sử dụng trong 01 tháng. 

H&ecir...(Chi tiết)

70,000 VND/tháng

5,8GB sử dụng trong 01 tháng. 

...(Chi tiết)

100,000 VND/tháng

15GB sử dụng trong 01 tháng. 

H...(Chi tiết)

200,000 VND/tháng