15 phút nội mạng Vinaphone+15 SMS nội mạng sử dụng trong ng...(Chi tiết)

2,500 VND/day

15 phút nội mạng Vinaphone+15 SMS nội mạng sử dụng trong ng...(Chi tiết)

2,500 VND/day

50 phút nội mạng Vinaphone+50 SMS nội mạng sử dụng trong ng...(Chi tiết)

5,000 VND/day

50 phút nội mạng Vinaphone+50 SMS nội mạng sử dụng trong ng...(Chi tiết)

5,000 VND/day

1500 phút gọi nội mạng Vinap...(Chi tiết)

69,000 VND/month

1500 phút gọi nội mạng Vinap...(Chi tiết)

69,000 VND/month